Гаряча лінія

Положення


Розпорядження №696 Про затвердження Положення про Департамент фінансів облдержадміністрації

Положення про Департамент фінансів облдержадміністрації

Розпорядження ВОДА №205 Про внесення змін до Положення

Розпорядження про Департамент

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Департамент фінансів облдержадміністрації1. Департамент фінансів облдержадміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству фінансів України.

2. Департамент у своїй діяльності керується законами та Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств інших центральних органів влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:
1) забезпечення реалізації в області державної бюджетної політики;
2) складання розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд облдержадміністрації;
3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в області;
4) розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
5) здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
6) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
4) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
5) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;
6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
7) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
8) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
9) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
10) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
11) здійснює експертизу бюджетів органів місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
12) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
13) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
14) організовує роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
15) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
16) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);
17) забезпечує захист персональних даних;
18) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
19) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
20) проводить, на будь-якому етапі складання і розгляду, проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
21) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд облдержадміністрації;
22) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів області, підготовка пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку області та врахування їх під час складання проекту обласного бюджету;
23) організовує роботи, пов’язані зі складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва облдержадміністрації, визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складання проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву облдержадміністрації;
24) перевіряє і надає висновки щодо відповідності Формулі розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;
25) здійснює експертизу рішень районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;
26) складає, затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідності розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
27) затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
28) здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;
29) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
30) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів облдержадміністрації, апарату райдержадміністрацій;
31) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;
32) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
33) здійснює в установленому порядку загальну організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
34) зводить показники бюджетів, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені терміни до Міністерства фінансів України;
35) забезпечує захист фінансових інтересів держави;
36) готує офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету;
37) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;
38) розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та здійснює придбання державних цінних паперів;
39) розглядає бюджетну та фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державної казначейської служби України;
40) інформує керівництво облдержадміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання обласного бюджету;
41) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету;
42) проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
43) організовує та здійснює внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;
44) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу відповідної території;
45) вивчає разом з установами Національного банку України питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;
46) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих державних адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснює контролю за витрачанням цих коштів;
47) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;
48) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
49) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:
зупиняє операції з бюджетними коштами;
призупиняє бюджетні асигнування;
зменшує бюджетні асигнування;
здійснює повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
здійснює безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.
50) здійснює аналіз діяльності структурних підрозділів з питань фінансів райдержадміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення і готує пропозиції щодо її вдосконалення;
51) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
52) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;
53) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Департамент має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласної та райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання обласного бюджету та звітування про його виконання;
2) залучати фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрацій;
5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.
Директор Департаменту має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством фінансів України.

8. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;
2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;
3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
5) вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
6) звітує перед головою облдержадміністрації та Міністерством фінансів України про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;
11) розпоряджається коштами у межах затвердженого вищестоящим органом кошторису Департаменту;
12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
14) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
15) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
16) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;
17) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників управлінь фінансів райдержадміністрацій;
18) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання:
накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та Міністерством фінансів України.

10. В Департаменті для погодження вирішення питань, що належить до його компетенції, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту та інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації.
Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

11. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту, кошторис та штатний розпис Департаменту, у межах виділених асигнувань, визначає та затверджує вищестоящий орган у порядку встановленому чинним законодавством.

13. До врегулювання питання оптимізації структури і повноважень місцевих державних адміністрацій та затвердження Кабінетом Міністрів України чисельності їх працівників Департамент утримується в межах бюджетних призначень, наданих Міністерству фінансів України законом про Державний бюджет України, якщо інше не передбачено законом.

14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

Розпорядження № 19 від 16 січня 2020 року  " Про внесення змін та доповнень до Положення про Департамент фінасів Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови  обладміністрації від 22 січня 2013 року №34"